INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     M E N U
     
– Sprawdzian kl. VI
Definicja sprawdzianu od 2015 r.

Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Co istotne, podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki będą stanowiły teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody.

Sprawdzian składa się z dwóch części:
 • część pierwsza — obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki,
 • część druga — obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego, w naszym przypadku — z języka angielskiego.
  Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż sprawdzianu nie można nie zdać. Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. Część pierwsza trwa 80 minut, a część druga — 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.
Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę zamkniętą. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. W zadaniach otwartych zdający samodzielnie formułuje odpowiedź.
W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane są — wyrażone w procentach — cztery wyniki:
 • wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i matematyki),
 • wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu.
Poniżej przedstawiamy dane statystyczne udostępnione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.
Wyniki sprawdzianu 2016 r.
Wyniki sprawdzianu 2016
Wyniki sprawdzianu 2016
Wyniki sprawdzianu 2015 r.
Wyniki sprawdzianu 2015
Wyniki sprawdzianu 2015
Definicja sprawdzianu do 2014 r.

Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie II etapu edukacyjnego. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.

Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności:
 • czytania,
 • pisania,
 • rozumowania,
 • korzystania z informacji,
 • wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Umiejętności te określono w standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. Mają charakter ponadprzedmiotowy, co oznacza, że np. czytanie obejmuje nie tylko umiejętności odczytywania tekstów literackich, ale także wykresów, map itp., a zadania są tak skonstruowane, że sprawdzają umiejętności kształcone w obrębie różnych przedmiotów. Umiejętności te są:
 • podstawowe dla tego poziomu kształcenia,
 • ponadprzedmiotowe,
 • niezbędne na wyższym etapie kształcenia (w gimnazjum) i przydatne w życiu codziennym.
Drodzy Uczniowie i Rodzice, poniżej przedstawiamy średnie wyniki sprawdzianu kl. VI uzyskane przez Katolicką Szkołę Podstawową prezentowane w układzie terytorialnym – z odniesieniem do wyników gminy Trzcianka, powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, województwa wielkopolskiego, okręgu egzaminacyjnego i kraju. Dane statystyczne udostępniła Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu.
Wyniki sprawdzianu 2014 r.
Wyniki sprawdzianu 2014
Wyniki sprawdzianu 2013 r.
Wyniki sprawdzianu 2013
Wyniki sprawdzianu 2012 r.
Wyniki sprawdzianu 2012
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com