INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     GIMNAZJUM   M E N U
     
– Rekrutacja

Siedmiolatki w szkole:

Zaznaczamy, że od dnia 1 września 2016 r. dzieci siedmioletnie są objęte obowiązkiem szkolnym, a więc przyjmowane do klasy I szkoły podstawowej.

Podstawa prawna:
 • art. 130–133 i art. 149–154 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 610),
 • Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Siostry Faustyny.

Rekrutacja dzieci do kl. I Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. św. Siostry Faustyny w Trzciance
na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do klasy I:

Uczniowie będą przyjmowani w naszej szkole na rok szkolny 2018/2019 do klasy I szkoły podstawowej jedynie w ramach uzupełnień.

Rekrutacja dzieci
do oddziału przedszkolnego Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. św. Siostry Faustyny w Trzciance
na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego:

 1. Rekrutacja rozpoczyna się dnia 8 stycznia 2018 r. i trwa do dnia 6 kwietnia 2018 r.
 2. Szczegóły rekrutacji do oddziału przedszkolnego Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance:
  • Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej ogłasza rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Katolickiej Szkole Podstawowej na rok szkolny 2018/2019.
  • Podajemy poszczególne terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym:
   1. w dniach od 8 stycznia 2018 r. do 6 kwietnia 2018 r. złożenie przez rodziców dzieci wniosku rekrutacyjnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do sekretariatu szkoły,
   2. w dniu 11 kwietnia 2018 r. nastąpienie weryfikacji złożonych wniosków rekrutacyjnych i odpowiednio dołączonej dokumentacji przez komisję rekrutacyjną,
   3. do dnia 16 kwietnia 2018 r. ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego,
   4. do dnia 20 kwietnia 2018 r. złożenie w sekretariacie szkoły przez rodzica kandydata potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia, według podanego wzoru, wymienionego w dalszych zapisach,
   5. do dnia 23 kwietnia 2018 r. ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego.
  • Zainteresowane osoby są proszone o dostarczenie następujących dokumentów rekrutacyjnych w terminach wymienionych wyżej:
   1. wypełniony wniosek rekrutacyjny w sprawie przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance na dany rok szkolny (dostępny w serwisie internetowym szkoły lub sekretariacie szkoły),
   2. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata — załącznik nr 1 do wniosku rekrutacyjnego,
   3. orzeczenie o niepełnosprawności kandydata, jednego z rodziców kandydata, obojga rodziców kandydata, rodzeństwa kandydata (odpowiednio: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
   4. oświadczenie, wyrok sądu lub akt zgonu dotyczące samotnego wychowywania kandydata w rodzinie (odpowiednio: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem) — załącznik nr 2 do wniosku rekrutacyjnego,
   5. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
   6. oświadczenie dotyczące przyjęcia przez rodziców zobowiązania do wychowania dziecka w duchu wartości chrześcijańskich w związku z jego edukacją w Katolickiej Szkole Podstawowej w Trzciance — załącznik nr 3 do wniosku rekrutacyjnego.
   7. potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia rodziców kandydata, wypełnione według podanego wzoru:
  • Dokumentację rekrutacyjną należy złożyć w sekretariacie szkoły osobiście lub przesyłając dane pod adres szkoły zgodnie z przyjętymi terminami.
 3. Pragniemy poinformować, że dziecko kandydujące do oddziału przedszkolnego Katolickiej Szkoły Podstawowej przechodzi postępowanie rekrutacyjne składające się z dwóch etapów:
  • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc do oddziału przedszkolnego na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   1. wielodzietność rodziny kandydata (pochodzącego z rodziny wychowującej troje lub więcej dzieci),
   2. niepełnosprawność kandydata,
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
   7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  • Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego każdemu kryterium określonemu ustawowo przypisana jest określona liczba punktów, zgodnie z poniższym wykazem:
   1. wielodzietność rodziny kandydata (pochodzącego z rodziny wychowującej troje lub więcej dzieci) — 10 pkt,
   2. niepełnosprawność kandydata — 10 pkt,
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata — 10 pkt,
   4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata — 10 pkt,
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata — 10 pkt,
   6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie — 10 pkt,
   7. objęcie kandydata pieczą zastępczą — 10 pkt.
  • W ramach drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego organ prowadzący przyjmuje pierwsze dodatkowe kryterium. Ustalenie okoliczności związanej z tym, że kandydat do włączenia do oddziału przedszkolnego ma rodzeństwo uczęszczające do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance wiąże się z przyznaniem 5 pkt w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
  • W ramach drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego organ prowadzący przyjmuje drugie dodatkowe kryterium. Przyjęcie przez rodziców zobowiązania do wychowania dziecka w duchu wartości chrześcijańskich w związku z jego edukacją w Katolickiej Szkole Podstawowej w Trzciance wiąże się z przyznaniem 20 pkt w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
  • W ramach drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego organ prowadzący przyjmuje trzecie dodatkowe kryterium. Pod uwagę jest brana kolejność składania wniosków rekrutacyjnych przez rodziców kandydatów na dziecko przynależne do oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej w związku z uzupełnieniem przyjętego liczebnie składu wskazywanego oddziału w danym roku szkolnym. Odpowiednio szybsze złożenie wniosku rekrutacyjnego przez rodziców kandydata na dziecko przynależące do oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej wiąże się z przyznaniem 20 pkt w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
  • W ramach drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego organ prowadzący może przyjąć czwarte dodatkowe kryterium, tj. określenie dochodu na osobę w rodzinie kandydata, co wiąże się z możliwością przyznania dodatkowych 10 pkt. Kryterium dochodu określa organ prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.
  • W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce oddziału przedszkolnego, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego na liście preferencji dziecka kandydującego do oddziału przedszkolnego (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).
  • W przypadku wystąpienia większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w oddziale przedszkolnym postępowanie rekrutacyjne rozszerza się o rozmowę z rodzicami (opiekunami prawnymi) i dzieckiem.
 4. Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance jest szkołą publiczną, która oferuje w ramach oddziału przedszkolnego:
  • wychowanie w duchu chrześcijańskim,
  • zajęcia programowe odbywające się w godz. 8.00–13.00,
  • bezpieczeństwo,
  • wysokie standardy wychowawcze,
  • naukę języka angielskiego,
  • zajęcia opiekuńcze odbywające się do godz. 16.00 — zajęcia plastyczne, muzyczne i inne.
 5. Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły — nr tel. 67 216 22 56.

Postępowanie uzupełniające w ramach rekrutacji do oddziału przedszkolnego
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance
na rok szkolny 2018/2019

Postępowanie uzupełniające

Postępowanie uzupełniające będzie prowadzone w Katolickiej Szkole Podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w oddziale przedszkolnym nadal będą wolne miejsca.

Przyjęto następujący harmonogram postępowania uzupełniającego:
 • w dniach od 25 kwietnia 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r. złożenie przez rodziców dzieci wniosku rekrutacyjnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w rekrutacyjnym postępowaniu uzupełniającym do sekretariatu szkoły,
 • w dniu 30 kwietnia 2018 r. nastąpienie weryfikacji złożonych wniosków rekrutacyjnych i odpowiednio dołączonej dokumentacji przez komisję rekrutacyjną,
 • do dnia 4 maja 2018 r. ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego,
 • do dnia 7 maja 2018 r. złożenie w sekretariacie szkoły przez rodzica kandydata potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
 • do dnia 9 maja 2018 r. ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego w ramach postępowania uzupełniającego.
W postępowaniu uzupełniającym obowiązują takie same zasady składania dokumentów i tryb procedowania, jak to zostało przyjęte w postępowaniu rekrutacyjnym.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com