INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     GIMNAZJUM   M E N U
     
– Rekrutacja

Siedmiolatki w szkole:

Zaznaczamy, że od dnia 1 września 2016 r. dzieci siedmioletnie są objęte obowiązkiem szkolnym, a więc przyjmowane do klasy I szkoły podstawowej.

Podstawa prawna:
 • art. 130–131, art. 133, art. 149–162 i art. 164 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 610),
 • Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Siostry Faustyny.

Rekrutacja do klasy I:

Rekrutacja dzieci do kl. I Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. św. Siostry Faustyny w Trzciance
na rok szkolny 2019/2020

Uczniowie będą przyjmowani w naszej szkole na rok szkolny 2019/2020 do klasy I szkoły podstawowej jedynie w ramach uzupełnień.
 1. Rekrutacja rozpoczyna się dnia 28 stycznia 2019 r. i trwa do dnia 12 kwietnia 2019 r.
 2. Szczegóły rekrutacji do klasy I w Katolickiej Szkole Podstawowej w Trzciance:
  • Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej ogłasza rekrutację dzieci do klasy I w Katolickiej Szkole Podstawowej na rok szkolny 2019/2020.
  • Podajemy poszczególne terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym:
   1. w dniach od 28 stycznia 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r. złożenie przez rodziców dzieci wniosku rekrutacyjnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do sekretariatu szkoły — załączniki o numerach 1–3 i 5,
   2. w dniu 17 kwietnia 2019 r. nastąpienie weryfikacji złożonych wniosków rekrutacyjnych i odpowiednio dołączonej dokumentacji przez komisję rekrutacyjną,
   3. do dnia 25 kwietnia 2019 r. ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do klasy I,
   4. do dnia 30 kwietnia 2019 r. złożenie w sekretariacie szkoły przez rodzica kandydata potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia, według podanego wzoru, wymienionego w dalszych zapisach — załącznik nr 4,
   5. do dnia 6 maja 2019 r. ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do klasy I.
  • Zainteresowane osoby są proszone o dostarczenie w dniach od 8 stycznia 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r. następujących dokumentów:
   1. wypełniony wniosek rekrutacyjny w sprawie przyjęcia dziecka do klasy I w Katolickiej Szkole Podstawowej w Trzciance na dany rok szkolny — dostępny w sekretariacie szkoły lub serwisie internetowym szkoły:
   2. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata — załącznik nr 1 do wniosku rekrutacyjnego:
   3. orzeczenie o niepełnosprawności kandydata, jednego z rodziców kandydata, obojga rodziców kandydata, rodzeństwa kandydata (odpowiednio: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) — dokument wystawiony przez odpowiednią instytucję,
   4. oświadczenie, wyrok sądu lub akt zgonu dotyczące samotnego wychowywania kandydata w rodzinie (odpowiednio: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem) — załącznik nr 2 do wniosku rekrutacyjnego:
   5. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej — dokument wystawiony przez odpowiednią instytucję,
   6. oświadczenie dotyczące przyjęcia przez rodziców zobowiązania do wychowania dziecka w duchu wartości chrześcijańskich w związku z jego edukacją w Katolickiej Szkole Podstawowej w Trzciance — załącznik nr 3 do wniosku rekrutacyjnego:
   7. potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia złożonego przez rodziców kandydata na ucznia klasy I, wypełnione według podanego wzoru — załącznik nr 4 do wniosku rekrutacyjnego:
   8. wypełniona przez rodziców danego ucznia zgoda na udostępnienie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną, jako warunek konieczny w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) — załącznik nr 5 do wniosku rekrutacyjnego:
  • Dokumentację należy złożyć w sekretariacie szkoły osobiście lub przesyłając dane pod adres szkoły zgodnie z przyjętymi terminami.
 3. Pragniemy poinformować, że dziecko kandydujące do klasy I w Katolickiej Szkole Podstawowej przechodzi postępowanie rekrutacyjne składające się z dwóch etapów:
  • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc do klasy I na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   1. wielodzietność rodziny kandydata (pochodzącego z rodziny wychowującej troje lub więcej dzieci),
   2. niepełnosprawność kandydata,
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
   7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  • Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego każdemu kryterium określonemu ustawowo przypisana jest określona liczba punktów, zgodnie z poniższym wykazem:
   1. wielodzietność rodziny kandydata (pochodzącego z rodziny wychowującej troje lub więcej dzieci) — 10 pkt,
   2. niepełnosprawność kandydata — 10 pkt,
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata — 10 pkt,
   4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata — 10 pkt,
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata — 10 pkt,
   6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie — 10 pkt,
   7. objęcie kandydata pieczą zastępczą — 10 pkt.
  • W ramach drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego organ prowadzący przyjmuje pierwsze dodatkowe kryterium. Ustalenie okoliczności związanej z tym, że kandydat na ucznia klasy I ma rodzeństwo uczęszczające do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance wiąże się z przyznaniem 5 pkt w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
  • W ramach drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego organ prowadzący przyjmuje drugie dodatkowe kryterium. Przyjęcie przez rodziców zobowiązania do wychowania dziecka w duchu wartości chrześcijańskich w związku z jego edukacją w Katolickiej Szkole Podstawowej w Trzciance wiąże się z przyznaniem 20 pkt w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
  • W ramach drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego organ prowadzący przyjmuje trzecie dodatkowe kryterium. Pod uwagę jest brana kolejność składania wniosków rekrutacyjnych przez rodziców kandydatów na uczniów klasy I szkoły podstawowej w związku z uzupełnieniem przyjętego liczebnie składu wskazywanego zespołu klasowego w danym roku szkolnym. Odpowiednio szybsze złożenie wniosku rekrutacyjnego przez rodziców kandydata na ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej wiąże się z przyznaniem 20 pkt w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
  • W ramach drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego organ prowadzący może przyjąć czwarte dodatkowe kryterium, tj. określenie dochodu na osobę w rodzinie kandydata, co wiąże się z możliwością przyznania dodatkowych 10 pkt. Kryterium dochodu określa organ prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.
  • W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce szkoły sugerowanej na liście preferencji dziecka kandydującego do klasy I w szkole podstawowej (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).
  • W przypadku wystąpienia większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w klasie I postępowanie rekrutacyjne rozszerza się o rozmowę z rodzicami (opiekunami prawnymi) i dzieckiem.
 4. Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance jest szkołą publiczną, która oferuje:
  • wychowanie w duchu chrześcijańskim,
  • zajęcia programowe i wynikające spoza ramowego planu nauczania odbywające się pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
  • bezpieczeństwo,
  • wysokie standardy wychowawcze,
  • naukę języka angielskiego,
  • zajęcia opiekuńcze odbywające się do godz. 16.00 — zajęcia plastyczne, muzyczne i inne.
 5. Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły — nr tel. 67 216 22 56.

Postępowanie uzupełniające w ramach rekrutacji do klasy I
w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance
na rok szkolny 2018/2019

Postępowanie uzupełniające będzie prowadzone w Katolickiej Szkole Podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dotyczącego klasy I nadal będą wolne miejsca.

Przyjęto następujący harmonogram postępowania uzupełniającego:
 • w dniach od 8 maja 2019 r. do 10 maja 2019 r. złożenie przez rodziców dzieci wniosku rekrutacyjnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w rekrutacyjnym postępowaniu uzupełniającym do sekretariatu szkoły,
 • w dniu 13 maja 2019 r. nastąpienie weryfikacji złożonych wniosków rekrutacyjnych i odpowiednio dołączonej dokumentacji przez komisję rekrutacyjną,
 • do dnia 15 maja 2019 r. ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do klasy I,
 • do dnia 17 maja 2019 r. złożenie w sekretariacie szkoły przez rodzica kandydata potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
 • do dnia 20 maja 2019 r. ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do klasy I w ramach postępowania uzupełniającego.
W postępowaniu uzupełniającym obowiązują takie same zasady składania dokumentów i tryb procedowania, jak to zostało przyjęte w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego:

Rekrutacja dzieci
do oddziału przedszkolnego Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. św. Siostry Faustyny w Trzciance
na rok szkolny 2019/2020

KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com