INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     M E N U
     
– Edukacja i wychowanie
Edukacja w trzcianeckiej szkole katolickiej im. św. Faustyny

Szkoła Katolicka jest szkołą publiczną, w której wychowanie ma chrześcijański charakter, oparty na pewnych niepodważalnych wartościach preferowanych przez ludzi wierzących, którzy swoje życie budują na wzajemnej miłości i poszanowaniu ludzkiej godności.

W naszej szkole dzień rozpoczyna się tzw. Słówkiem, czyli wspólną modlitwą w intencji określonej przez dzieci, oraz krótkim odniesieniem do aktualności dnia. Podręczniki i programy nauczania są takie same jak w innych szkołach publicznych.
Podczas lekcji szkoła jest zamknięta i nadzorowana, dzieci więc mogą się czuć bezpiecznie i bezpiecznie pozostawiać w klasach podręczniki, piórniki, tornistry czy okrycie. Staramy się wytworzyć rodzinną i serdeczną atmosferę, aby dzieci nie czuły się zagubione bądź niedoceniane.
Akcja charytatywna „Adopcja Serca”
Akcja charytatywna „Adopcja Serca”

Jako społeczność Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance — uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły, uczestniczymy w akcji charytatywnej ”Adopcja Serca”.;
Rozpoczęliśmy ją w 2013 r. Koordynacją wszystkich działań pomocowych zajmuje się nasze Szkolne Koło Misyjne pod kierunkiem pedagog szkolnej Jadwigi Górskiej.
Biorąc czynny udział w projekcie ”Adopcja Serca”, obecnie pełnimy pieczę nad Marią Franciszką Razafindrazanany mającą 8 lat. Jest ona uczennicą szkoły św. Piotra w Miandrivazo na Madagaskarze prowadzonej od ponad 40 lat przez misjonarza ks. Mariana Sajdaka MS ze Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette.
Dzięki dokonaniu adopcji serca uczymy się wrażliwości na potrzeby innych, rozbudzamy zainteresowania uczniów, kształtujemy postawę solidarności z rówieśnikami z innych krajów, zachęcamy do poznawania obyczajów, sytuacji społecznej oraz warunków bytowych występujących w odrębnych nam kulturach.
Rozkłady zajęć i harmonogramy
Podręczniki, lektury, wyprawka pierwszoklasisty, rządowy program „Wyprawka szkolna”
Jednolity strój uczniowski (mundurek szkolny)
W Katolickiej Szkole Podstawowej, z godnie ze Statutem, obowiązuje jednolity strój uczniowski, w potocznym języku szkolnym nazywany popularnie mundurkiem. W wewnątrzszkolnych regulacjach jest on oznaczony jako obowiązkowy. Koszulki polo z krótkim rękawem pełnią funkcję letniego wariantu mundurka szkolnego (zobacz...), a z kolei koszulki polo z długim rękawem — funkcję jesienno-zimowego wariantu (zobacz...). Prosimy zapoznać się z bardzo ważnymi szczegółami dotyczącymi tej sprawy:
 • Zamówienia strojów szkolnych dla naszych uczniów są realizowane przez p. Agnieszkę Sofij. Obejmują one zakup koszulek i wyhaftowanie nazwy szkoły. Prosimy o kontaktowanie się w tej sprawie pod numerem telefonu: 510 168 729.
 • Ceny mundurków są następujące:
Świetlica szkolna — organizacja pracy
W Katolickiej Szkole Podstawowej jest zorganizowana świetlica szkolna.
Zajęcia opieki świetlicowej odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku:
 • w godz. 6.45–7.45,
 • w godz. 10.50–16.00.
Funkcję nauczycieli–wychowawców w świetlicy szkolnej pełnią:
 • Małgorzata Grzyb,
 • Justyna Drewnowska.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance — podstawowe informacje
Podajemy dane kontaktowe dotyczące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzciance współpracującej z naszą szkołą:

ul. Fabryczna 1
64-980 Trzcianka
tel./faks: 067 216 35 83
adres e-mail: poradnia@trzcianka.com.pl
strona internetowa: http://ppptrzcianka.szkolnastrona.pl.

Dni i godziny otwarcia:
• poniedziałek godz. 8.00–17.00,
• wtorek godz. 8.00–16.00,
• środa godz. 8.00–17.00,
• czwartek godz. 8.00–17.00,
• piątek godz. 8.00–15.00.

Ubezpieczenie szkolne — rok szkolny 2020/2021
Uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej mogą skorzystać z ubezpieczenia oferowanego przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group.
W latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej korzystali z grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus, oferowanego przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group.
Dokumenty szkoły: statut, koncepcja pracy, WSO, ceremoniał szkolny, regulaminy, programy
Procedury szkolne

Wychowanie w trzcianeckiej szkole katolickiej im. św. Faustyny

Szkoła Katolicka to miejsce integralnej formacji, która dąży wytrwale ku celom właściwym szkole, wypełnia służbę publiczną w dialogu ze środowiskiem i Kościołem; uważa się za centrum działalności wychowawczej i kulturalnej.

Celem szkoły jest integralne wychowanie ludzko-chrześcijańskie, które daje uczniom możliwość stania się osobą odpowiedzialną, otwartą na wartości, zdolną żyć w dzisiejszej rzeczywistości i przekształcać ją w duchu chrześcijańskim oraz realizować osobistą syntezę między wiarą a kulturą oraz wiarą i życiem.
Program wychowawczy szkoły jest adresowany do:
  Rodziców – którzy powierzając swoje dzieci szkole katolickiej oczekują:
  • solidnego procesu wychowawczego,
  • wychowania w poszanowaniu prawdziwych wartości,
  • Wolności od wszelkich uwarunkowań i uzależnień (dobrobyt, konsumizm, masmedia, etc.),
  • wyrobienia wrażliwości społecznej,
  • uformowania prawego sumienia – głębokich przekonań,
  • solidnej formacji religijnej.
  Uczniów – którzy rozpoczynając swoją życiową drogę nauki i formacji oczekują:
  • zdobywania wiedzy,
  • poznania i zaakceptowania siebie,
  • zaakceptowania innych aż do daru z siebie,
  • odnalezienia sensu życia,
  • pogłębienia znajomości Boga i życia zgodnie z Ewangelią,
  • aktywnego włączenia się w społeczeństwo z dobrym przygotowaniem teoretycznym i praktycznym oraz wypełniania swoich zadań w dorosłym życiu.
  Nauczycieli i wychowawców — którzy z radością, choć w trudzie, realizują swoje powołanie bycia przewodnikami młodych na drodze pełnego wzrostu i dostrzegają konieczność:
  • kierowania się zawsze i wszędzie dobrem dziecka,
  • otwartego dialogu i kontaktu z rodziną i środowiskiem.

Program Nauki Zachowania

Nasza szkoła, jako jedyna w regionie, przystąpiła do Programu Nauki Zachowania (PNZ), określanego „jako alternatywa dla zjawiska formalizacji relacji i braku wsparcia uczniów”. Skierowany jest on przede wszystkim do uczniów z trudnym zachowaniem, ale dzięki przyjętej strategii postępowania obejmuje on swoim oddziaływaniem całą społeczność szkolną, a więc wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli.

Jesteśmy szkołą przyjazną dzieciom.

Certyfikat Szkoła Przyjazna Dzieciom Nasza placówka otrzymała specjalne podziękowania za aktywny udział w akcji charytatywnej na rzecz dzieci z chorobami układu krążenia. Dzięki współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli udało nam się pomóc osobom potrzebującym. Certyfikat „Placówki Przyjaznej Dzieciom” w listopadzie 2013 r. przyznało nam Centrum Wspierania Fundacji firmy Proinwest z Katowic.

Jesteśmy szkołą przyjazną rodzinie.

Certyfikat Szkoła Przyjazna Dzieciom Katolicka Szkoła Podstawowa posiada certyfikat dotyczący programu „Szkoła przyjazna rodzinie”. W naszych działaniach kierujemy się zasadami wychowania ukierunkowanymi na uzyskiwanie dojrzałości przez dzieci i młodzież. Zależy nam na promowaniu wartości rodzinnych i szacunku wobec życia.
Program „Szkoła Przyjazna Rodzinie” wychodzi naprzeciw potrzebie coraz lepszej współpracy szkół z rodzicami uczniów w zakresie wychowania i przekazywania młodemu pokoleniu spójnego systemu wartości. Wychowanie oparte na podstawach wyrosłych z europejskiego kręgu kulturowego, u podstaw którego leży odpowiedzialność, wartość rodziny, szacunek dla życia daje gwarancję przygotowania młodych ludzi do podjęcia odpowiedzialności za własną rodzinę, kraj i życie społeczne. W ostatnich latach można zaobserwować coraz silniejszą promocję w szkołach ideologii przeciwstawiających się wartościom zakorzenionym w polskiej oraz europejskiej tradycji i kulturze. W wielu placówkach oświatowych prowadzone są zajęcia promujące podejmowanie wczesnej inicjacji seksualnej, kwestionujące biologiczną oraz kulturową stabilność ról płciowych kobiet i mężczyzn, głoszące odrębność płci społecznej czy kulturowej od płci biologicznej oraz kwestionujące znaczenie rodziny i autorytetów w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i duchowym dzieci.
„Szkoła Przyjazna Rodzinie” to program, który tworzy przestrzeń współpracy dla szkół, organizacji pozarządowych i osób zaangażowanych w promocję wartości rodzinnych. Jego celem jest uczynienie ze szkoły miejsca przyjaznego rodzinie, tzn. takiego, w którym dostrzegana i respektowana jest jej wartość i rola w rozwoju osobowym człowieka. Przyznawany w ramach programu certyfikat ma być dla rodziców znakiem, że w danej placówce wartości rodzinne są uznawane i będą oni wspierani w procesie wychowawczym.
źródło: witryna Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny: szkola-przyjaznarodzinie.pl.

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji W dniu 1 czerwca 2014 r. Polskie Towarzystwo Dysleksji uznało, że Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance skutecznie realizowała program wsparcia uczniów w nauce czytania i pisania metodą Ortograffiti, co zostało potwierdzone stosownym certyfikatem.
W naszej szkole nauczyciele w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce stosują sprzyjające ich rozwojowi ćwiczenia. Dzięki temu dzieci podchodzące do spraw językowych z oporami zaczynają świadomie, poprawnie i ze swobodą stosować zasady ortograficzne i gramatyczne. Ortograffiti jest metodą stosowaną w tysiącach szkół w całej Polsce. Skuteczność jej wykorzystywania w codziennej pracy została potwierdzona w praktyce. Do założeń metody należy pokonanie trudności w czytaniu i pisaniu w każdym wieku i na każdym etapie edukacyjnym. Celem odwoływania się do narzędzi Ortograffiti jest osiągnięcie efektów w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Profesjonalne narzędzia ćwiczeniowe wpływają pozytywnie na rozwój dzieci.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com