ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY   PODSTAWÓWKA   M E N U
Aktualności


Adresy i telefony:
Adres pocztowy: 64-980 Trzcianka, ul. Spokojna nr 2.
Adres strony internetowej: www.katolik.trzcianka.com.pl
Telefony:
• 518 609 991 — sekretariat szkoły i gabinet dyrektora szkoły, pierwszy budynek szkoły,
• 518 034 533 — gabinet wicedyrektora szkoły, drugi budynek szkoły.
Informacje ogólne:
Placówka Przyjazna Dzieciom: zobacz certyfikat →
Placówka Przyjazna Rodzinie: zobacz certyfikat →
Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji zobacz →
Ośmioklasowa szkoła podstawowa z klasami gimnazjalnymi.
Placówka jest szkołą publiczną.
Organ założycielski i prowadzący szkołę: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela z siedzibą w Trzciance przy ul. Żeromskiego 39, posiadająca osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawicielem organu prowadzącego w szkole jest prefekt szkoły.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą zgodnie z Ustawą o systemie oświaty pełni Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.
Programy nauczania i podręczniki obowiązują jak w innych szkołach publicznych.
W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny e-dziennik Uonet+
Budżet szkoły: tworzy się z dotacji przekazywanej przez Urząd Miejski w Trzciance oraz opłat wnoszonych przez rodziców (prawnych opiekunów) uczniów na cele organizacji zajęć spoza ramowego planu nauczania.
Uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej mogą skorzystać z ubezpieczenia oferowanego przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group.
Uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej mogą skorzystać z opieki stomatologicznej. Nasza szkoła zawarła porozumienie na udostępnienie gabinetu stomatologicznego z lekarzem stomatologiem panią Grażyną Maciejewską-Cenker w ramach opieki zdrowotnej udostępnianej dla uczniów.
Gabinet mieści się w Trzciance na os. XXV-lecia 14. Jest w nim świadczona opieka stomatologiczna i profilaktyczna zgodnie z zawartym kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Dokumenty zasadnicze
Statut szkoły: pobierz plik →
Koncepcja pracy szkoły: pobierz plik →
Wewnątrzszkolny system oceniania: pobierz plik →
Regulamin szkoły: pobierz plik →
Ceremoniał szkolny: pobierz plik →
Szkolny program wychowawczo–profilaktyczny: pobierz plik →
Historia szkoły:
Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance została utworzona w 2003 r. Powstała z inicjatywy ludzi świeckich, przy aktywnym wsparciu parafii pw. św. Jana Chrzciciela, prowadzonej przez Księży Misjonarzy Saletynów. Na siedzibę Szkoły wybrano opustoszały budynek po byłej komendzie policji. Obiekt znajdował się w stanie całkowitej ruiny. Remont i przystosowanie budynku do roli szkoły rozpoczęto 20 marca 2003 r. Każdy, kto tylko chciał wspomagać wielkie dzieło Boże, znalazł odpowiednie dla siebie zajęcie. [...] Okazało się, że w Trzciance nie brakuje ludzi chcących służyć dobru innych, pracować dla innych i modlić się. To właśnie dzięki całej rzeszy sponsorów i pracowników można było w terminie ukończyć większość prac. 30 sierpnia 2003 roku budynek został uroczyście oddany do użytku. W obecności licznie zgromadzonych mieszkańców Trzcianki, władz miasta oraz duchowieństwa z dekanatu i z parafii, ks. bp Marian Gołębiewski, ordynariusz koszalińsko–kołobrzeski, dokonał poświęcenia nowej szkoły.
Patron • Insygnia
Patron szkoły
św. s. Faustyna Kowalska
Maria Faustyna Kowalska ZMBM, właśc. Helena Kowalska – znana nam jako św. siostra Faustyna, apostołka Bożego Miłosierdzia, jest zaliczana przez teologów do grona wybitnych ludzi Kościoła. Ta święta Kościoła katolickiego była zakonnicą ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, mistyczką, stygmatyczką i wizjonerką. Mieszkańcy wszystkich kontynentów kojarzą ją jako tę, która przypomina o najważniejszym przymiocie Boga, jakim jest Miłosierdzie Boże, obok świętości i sprawiedliwości. Święta swe przeżycia duchowe i mistyczne zawarła w rozważaniach znanych pod tytułem Dzienniczek.
Insygnia szkoły
Sztandar - rewers
Sztandar szkoły jest symbolem jej historii i tradycji. Jest również widomym odniesieniem do rzeczywistości państwa w którym wzrastamy i które jest naszą Ojczyzną. Przechowywany w specjalnej gablocie i z odpowiednim ceremoniałem wyprowadzany podczas uroczystości, jest nośnikiem jednoczącym naszą społeczność i przekazującym istotne treści związane z edukacją, przesłaniem Jezusa Chrystusa i ideą patriotyzmu.
Informacje organizacyjne:
Plan dzwonków lekcyjnych:     ...zobacz →
Plan lekcji szkoły podstawowej:     ...zobacz →
Plan lekcji oddziału przedszkolnego:     ...zobacz →
Pierwsze piątki miesiąca:     ...zobacz →
Kalendarz roku szkolnego 2019/2020: pobierz plik →
Kalendarium szkoły:    zobacz →
Nauczyciele szkoły:     ...zobacz →
Samorząd uczniowski:     ...zobacz →
Przyjaciele szkoły:     ...zobacz →
Podziękowania:     ...zobacz →
Archiwum szkoły:
Fundacja „Wyobraźnia Miłosierdzia”
1,5% podatku — Fundacja „Wyobraźnia Miłosierdzia”
Prosimy o przekazywanie 1,5% podatku na działalność Fundacji „Wyobraźnia Miłosierdzia” działającej przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Trzciance.
Wspiera ona działalność oświatowo-wychowawczą, a tym samym dzieci i młodzież z naszego środowiska. Została ona ustanowiona przez naszą parafię będącą organem prowadzącym szkołę.
Dzięki środkom zgromadzonym na koncie bankowym Fundacji „Wyobraźnia Miłosierdzia” uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z zajęć dodatkowych spoza ramowego planu nauczania.
Informujemy, że Fundacja „Wyobraźnia Miłosierdzia” od dnia 30 listopada 2019 r. jest uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Odpowiednie zestawienie zostało opublikowane w witrynie Narodowego Instytutu Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego:
Dane Fundacji:
• KRS — 0000536723
• REGON — 36040539900000
• NIP — 7632128815
• numer konta bankowego:
      — 26 8951 0009 5501 9666 2000 0010
              Spółdzielcza Grupa Bankowa
              Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
              Oddział w Trzciance
• dane teleadresowe:
      — adres pocztowy:
              Fundacja „Wyobraźnia Miłosierdzia”
              ul. Spokojna 2
              64-980 Trzcianka
      — adres e-mail:
              katolik.trzcianka@gmail.com
      — kontakt telefoniczny:
              518 609 991
Działająca przy naszej szkole fundacja „Wyobraźnia Miłosierdzia” wspierająca działalność oświatowo-wychowawczą została ustanowiona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance reprezentowaną przez księdza Proboszcza, który jest przedstawicielem organu prowadzącego szkołę. W dniu 30 grudnia 2014 r. naszą Fundację wpisano pod numerem 0000536723 do Krajowego Rejestru Sądowego do zasobów Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com