ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY   PODSTAWÓWKA   M E N U
Dzisiaj
Dokumenty zasadnicze
Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance: pobierz plik →
Koncepcja pracy szkoły: pobierz plik →
Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów: pobierz plik →
Ceremoniał szkolny Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance: pobierz plik →
Szkolny program wychowawczo–profilaktyczny: pobierz plik →
Regulaminy
Procedury szkolne
Plany i harmonogramy
Zestawy podręczników i lektur
Rządowy program „Wyprawka szkolna”
Ubezpieczenie szkolne (rok szkolny 2019/2020) i opieka zdrowotna
Uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej mogą skorzystać z ubezpieczenia oferowanego przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group.
– – –
W latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej korzystali z grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus, oferowanego przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group.
✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰
Informacja o opiece zdrowotnej dostępnej w naszej szkole
Uprzejmie informujemy, że nasza szkoła zawarła porozumienie na udostępnienie gabinetu stomatologicznego z lekarzem stomatologiem panią Grażyną Maciejewską-Cenker w ramach opieki zdrowotnej udostępnianej dla uczniów.
Gabinet mieści się w Trzciance na os. XXV-lecia 14. Jest w nim świadczona opieka stomatologiczna i profilaktyczna zgodnie z zawartym kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Certyfikaty i programy

Jesteśmy szkołą przyjazną dzieciom.

Certyfikat Szkoła Przyjazna Dzieciom Nasza placówka otrzymała specjalne podziękowania za aktywny udział w akcji charytatywnej na rzecz dzieci z chorobami układu krążenia. Dzięki współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli udało nam się pomóc osobom potrzebującym. Certyfikat „Placówki Przyjaznej Dzieciom” w listopadzie 2013 r. przyznało nam Centrum Wspierania Fundacji firmy Proinwest z Katowic.
– – –

Jesteśmy szkołą przyjazną rodzinie.

Certyfikat Szkoła Przyjazna Dzieciom Katolicka Szkoła Podstawowa posiada certyfikat dotyczący programu „Szkoła przyjazna rodzinie”. W naszych działaniach kierujemy się zasadami wychowania ukierunkowanymi na uzyskiwanie dojrzałości przez dzieci i młodzież. Zależy nam na promowaniu wartości rodzinnych i szacunku wobec życia.
Program „Szkoła Przyjazna Rodzinie” wychodzi naprzeciw potrzebie coraz lepszej współpracy szkół z rodzicami uczniów w zakresie wychowania i przekazywania młodemu pokoleniu spójnego systemu wartości. Wychowanie oparte na podstawach wyrosłych z europejskiego kręgu kulturowego, u podstaw którego leży odpowiedzialność, wartość rodziny, szacunek dla życia daje gwarancję przygotowania młodych ludzi do podjęcia odpowiedzialności za własną rodzinę, kraj i życie społeczne. W ostatnich latach można zaobserwować coraz silniejszą promocję w szkołach ideologii przeciwstawiających się wartościom zakorzenionym w polskiej oraz europejskiej tradycji i kulturze. W wielu placówkach oświatowych prowadzone są zajęcia promujące podejmowanie wczesnej inicjacji seksualnej, kwestionujące biologiczną oraz kulturową stabilność ról płciowych kobiet i mężczyzn, głoszące odrębność płci społecznej czy kulturowej od płci biologicznej oraz kwestionujące znaczenie rodziny i autorytetów w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i duchowym dzieci.
„Szkoła Przyjazna Rodzinie” to program, który tworzy przestrzeń współpracy dla szkół, organizacji pozarządowych i osób zaangażowanych w promocję wartości rodzinnych. Jego celem jest uczynienie ze szkoły miejsca przyjaznego rodzinie, tzn. takiego, w którym dostrzegana i respektowana jest jej wartość i rola w rozwoju osobowym człowieka. Przyznawany w ramach programu certyfikat ma być dla rodziców znakiem, że w danej placówce wartości rodzinne są uznawane i będą oni wspierani w procesie wychowawczym.
źródło: witryna Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny: szkola-przyjaznarodzinie.pl.
– – –

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji W dniu 1 czerwca 2014 r. Polskie Towarzystwo Dysleksji uznało, że Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance skutecznie realizowała program wsparcia uczniów w nauce czytania i pisania metodą Ortograffiti, co zostało potwierdzone stosownym certyfikatem.
W naszej szkole nauczyciele w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce stosują sprzyjające ich rozwojowi ćwiczenia. Dzięki temu dzieci podchodzące do spraw językowych z oporami zaczynają świadomie, poprawnie i ze swobodą stosować zasady ortograficzne i gramatyczne. Ortograffiti jest metodą stosowaną w tysiącach szkół w całej Polsce. Skuteczność jej wykorzystywania w codziennej pracy została potwierdzona w praktyce. Do założeń metody należy pokonanie trudności w czytaniu i pisaniu w każdym wieku i na każdym etapie edukacyjnym. Celem odwoływania się do narzędzi Ortograffiti jest osiągnięcie efektów w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Profesjonalne narzędzia ćwiczeniowe wpływają pozytywnie na rozwój dzieci.
– – –

Program Nauki Zachowania

Nasza szkoła, jako jedyna w regionie, przystąpiła do Programu Nauki Zachowania (PNZ), określanego „jako alternatywa dla zjawiska formalizacji relacji i braku wsparcia uczniów”. Skierowany jest on przede wszystkim do uczniów z trudnym zachowaniem, ale dzięki przyjętej strategii postępowania obejmuje on swoim oddziaływaniem całą społeczność szkolną, a więc wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com