INFORMACJE     PODSTAWÓWKA   M E N U
Dzisiaj
– Nasza oferta
Zapraszamy

Nasz oddział przedszkolny jest zorganizowany w Katolickiej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny. Ma ona uprawnienia szkoły publicznej. Organem prowadzącym szkołę jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance. Do zerówki uczęszczają dzieci 5- i 6-letnie. Religia katolicka jest fundamentem oddziału przedszkolnego i całokształtu jej działalności statutowej.

Oddział przedszkolny jest dostępny dla rodziców, którzy go wybierają dla swoich dzieci na podstawie rekrutacji obowiązującej przedszkola publiczne. Koncentrujemy się na współpracę rodziców i nauczycieli ukierunkowaną na osiąganie spójności oddziaływań wychowawczych. Mamy świadomość, że na edukację młodego człowieka wspólnie oddziaływają rodzina, szkoła i Kościół.
Oddział przedszkolny jest kierowany przez:
 • doświadczoną wychowawczynię Ewę Koniuszy
  (pomoc nauczyciela przedszkolnego Małgorzata Czeszejko)
Nasze cele:
 • wspieranie integralnego rozwoju dzieci w procesie wychowania, nauczania i opieki,
 • przygotowanie przedszkolaków do podjęcia edukacji w szkole podstawowej,
 • kształcenie i wychowywanie dzieci w oparciu o zasady personalizmu chrześcijańskiego,
 • przygotowanie zerówkowiczów do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz o dbałość o dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym.
Co jest dla nas ważne?:
 • ubogacanie fantazji i wyobraźni dziecięcej,
 • dbałość o odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju uczuć, myślenia i umiejętności społecznych,
 • troska o zdrowie i higienę osobistą dzieci,
 • wdrażanie do samodzielności, dbania o ład i porządek,
 • dbałość o bezpieczeństwo dzieci poprzez wpajanie im zasad i przestrzeganie ich,
 • wyrabianie w dzieciach zwinności i sprawności ruchowej,
 • rozwój umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania w grupie,
 • respektowanie podstawowych powinności moralnych,
 • dostarczanie doświadczeń do nabywania umiejętności rozumienia, słuchania, mówienia i czytania,
 • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych,
 • wpływanie na rozwój wrażliwości muzycznej i plastycznej,
 • stwarzanie warunków do poznawania i zdobywania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
 • ukazywanie piękna przyrody i uczenia dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych,
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej,
 • stworzenie warunków do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej przez dzieci.
Zapewniamy:
 • prowadzenie zajęć w grupie przedszkolnej liczącej do 22 osób,
 • pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą prowadzoną w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego,
 • działanie oddziału przedszkolnego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–13.00,
 • opiekę w świetlicy szkolnej w godz. 13.00–15.30,
 • życzliwą i miłą atmosferę,
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci,
 • system doradztwa oraz współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi, bezpieczne warunki zabawy i nauki,
 • prowadzenie zajęć tematycznych zgodnie z uzdolnieniami i zainteresowaniami dzieci,
 • działanie zgodnie z wartościami zawartymi w Ewangelii, głoszonymi przez Kościół katolicki, w wymiarze edukacyjnym i wspierania rodziny dzieci,
 • bieżącą wymianę spostrzeżeń z rodzicami na temat rozwoju dziecka,
 • pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych,
 • zajęcia i zabawy integracyjne z udziałem rodziców,
 • zaangażowany w swoją pracę personel obsługowy.
Oferujemy dzieciom:
 • ładną, estetyczną, bogato wyposażoną salę zabaw, boisko wielofunkcyjne oraz bezpieczny plac zabaw,
 • smaczne posiłki przygotowywane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia, dostarczane do jadalni w formie cateringu,
 • diagnozę logopedyczną na początku roku szkolnego,
 • zajęcia logopedyczne,
 • opiekę pedagoga szkolnego,
 • kącik terapeutyczny,
 • język angielski — dwa razy w tygodniu,
 • lekcje religii — dwa razy w tygodniu,
 • zajęcia czytelnicze, kulinarne, taneczne, rytmiczne, ruchowe,
 • zajęcia przyrodnicze „Przyroda wokół nas”, zajęcia plastyczne „Pomysły”,
 • eksperymenty, czyli „Kącik naukowca”,
 • zabawy matematyczne, warcaby,
 • udział w konkursach międzyprzedszkolnych, regionalnych i ogólnopolskich,
 • udział w koncertach muzycznych,
 • wycieczki, poznawanie różnych zawodów,
 • imprezy okolicznościowe, uczestnictwo w uroczystościach organizowanych przez lokalne instytucje,
 • spotkania ze znanymi ludźmi pochodzących z Trzcianki,
 • czynny udział w akcjach charytatywnych.

Zapraszamy do zapoznania się z życiem naszego oddziału przedszkolnego.
Klikajcie poszczególne punkty w menu!

KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com